Това е информация за ИНВЕСТИТОРИ които търсят възможност да реализират фиксиран годишен доход надвишаващ 30% на база на покупка на обезпечен с ипотека дълг при нисък инвестиционен риск.

Ново Финанс ООД е голяма не-банкова финансова институция в България отпускаща ипотечни кредити. Кредитния портфейл на дружеството в отпуснати ипотечни кредити е солиден и расте с динамични темпове на годишна основа. Динамиката на нашия успех се дължи на няколко основни фактора: отлични условия за ипотечни кредити в не-банковата индустрията; етично и прозрачно отношение към клиентите; дългосрочни и взаимоизгодни бизнес отношения с нашите кредитни агенти.
Ново Финанс ООД предлага възможност на частни инвеститори да закупят ОБЕЗПЕЧЕН ДЪЛГ (Цесия на обезпечен с ипотека кредит) които са прекратени или в процес на прекратяване. Купувайки цесия на ипотечен кредит, инвеститорите имат възможност да реализират очаквана годишна доходност над 30%.

За повече информация прегледайте отговорите на въпросите:


По правило Ново Финанс ООД продава дългове обезпечени с ипотека на имот чрез цесия само в два случая:

  1. Ако договора за кредит обезпечен с ипотека е прекратен и има изкаран надлежен изпълнителен лист.
  2. Ако договора за кредит е в процес на прекратяване поради неплащане.
Фирмата не предлага за продажба дълг обезпечен с ипотечен договор който не подлежи на прекратяване.

Ипотечните кредити са обезпечени със залог на имот, с други думи ако кредита не се обслужва имота се продава от Частен Съдебен Изпълните (ЧСИ) и с приходите от тази продажба се изплаща дълга. Цесия на ипотечен кредит представлява продажба на дълга на трето лице като това лице влиза във всички права на оригиналния кредитор по договор за кредит.
Например: Ако Ново Финанс ООД е отпуснал ипотечен кредит за апартамент на стойност 100 000лв в центъра на град София, дълга не се обслужва и по тази причина задължението по кредита е нараснало на 180 000лв, фирмата има опция да изкара изпълнителен лист от съда и да реши да продаде дълга на трето лице за 140 000лв като по този начин дава възможност на това лице да реализира доход от 40 000лв върху инвестиция от 140 000лв (печалба от 28.57%). В допълнение по закон главницата продължава да генерира законова лихва от 10% на годишна основа (или 10 000лв на година) върху този дълг до момента в който не бъде погасен изцяло.

Ипотечните кредити са обезпечени със залог на имот. Кредитора има опция да продаде правата си върху дълга обезпечен с ипотека на трети лица. Тази продажба се нарича "ЦЕСИЯ НА ДЪЛГ".
Например: Ако Ново Финанс ООД е отпуснал ипотечен кредит за апартамент на стойност 100 000лв в центъра на град София, дълга не се обслужва и по тази причина задължението по кредита е нараснало на 180 000лв, фирмата има опция да изкара изпълнителен лист от съда и да реши да продаде дълга на трето лице за 140 000лв като по този начин дава възможност на това лице да реализира доход от 40 000лв върху инвестиция от 140 000лв (печалба от 28.57%). В допълнение по закон главницата продължава да генерира законова лихва от 10% на годишна основа (или 10 000лв на година) върху този дълг до момента в който не бъде погасен изцяло.

Покупката на цесия е сложна юридическа сделка където Кредитодателя (Ново Финанс ООД) продава правата си по обезпечен с ипотека договор за кредит. Купувачът на такъв дълг влиза в правата на оригиналния Кредитодател, и може да изиска от Кредитополучателя дължимите суми по договор за кредит. Ако Кредитополучателя откаже да изплати сумите дължими по договор, купувачът на цесията може да поиска от ЧСИ да продаде имота на публичен търг като по този начин да реализира доходност върху оригиналната инвестиция (покупната цена на цесията). В много случай реализираната доходност може да надвиши 30% на годишна основа което прави инвестицията в цесия много атрактивна финансова алтернатива с много ограничен риск защото при продажба на имота инвестицията се обезпечава.
Например: Ако Ново Финанс ООД е отпуснал ипотечен кредит за апартамент на стойност 100 000лв в центъра на град София, дълга не се обслужва и по тази причина задължението по кредита е нараснало на 180 000лв, фирмата има опция да изкара изпълнителен лист и да реши да продаде дълга на трето лице за 140 000лв като по този начин дава възможност на това лице да реализира доход от 40 000лв върху инвестиция от 140 000лв с други думи от 28.57%. В допълнение по закон главницата продължава да генерира законова лихва от 10% на годишна основа (или 10 000лв на година) върху този дълг. Ако имота се продаде от ЧСИ след 2 години стойността на този дълг вече ще е 200 000лв което ще донесе доходност от 70% за периода.

Инвестицията в цесия на практика няма риск, ако оригиналния ипотечен договор е законосъобразен и нотариално обезпечен. Самата процедура обаче изисква помощ от специализиран адвокат поради юридическата си комплексност. При покупката на цесия, купувача трябва да направи оценка на реалното си намерение по отношение събиране на дълга. С други думи, дали да направи дълга изискуем като използва услугите на ЧСИ, дали да изчака длъжника да се издължи, или да изчака натрупването на допълнителни лихви и след това да направи постъпки за събирането на дълга. При всички положение дълга е обезпечен така че ако имота има правилно отношение цена към дълг, проблем със събирането на дълга не би трябвало да има защото в крайната фаза това става чрез продажба на имота с който е обезпечен дълга.

Ново Финанс ООД е фирма специализирана в отпускане на ипотечни кредити обезпечени с ликвидни имоти в големите градове. Ако ипотечен кредит не се обслужва повече от 3 месеца той става предсрочно изискуем и се прекратява поради виновност на Кредитополучателя. Когато един кредит се прекрати, Ново Финанс ООД прави постъпки пред съответния районен съд и изкарва изпълнителен лист по чл.417. Този изпълнителен лист се предоставя на Частен Съдебен Изпълнител (ЧСИ) който от своя страна оповестява длъжника, оценява и продава имота на публичен търг. С получените от продажбата пари се изплащат задълженията по кредита. Ако има остатъци от задължения по кредита, те се търсят от длъжника чрез продажба на други имоти или запор на банкови сметки и заплата.

Ново Финанс ООД е голям не-банков кредитор за ипотечни кредити в България. Въпреки че голяма част от отпуснатите ипотечни кредити се обслужват редовно, има такива които не се обслужват и тези кредити подлежат на прекратяване. Ново Финанс ООД предлага за продажба обезпечен с ипотека дълг от една страна за да освободи финансов ресурс за финансиране на нови кредити, а от друга да облекчи юридическото обслужване на фирмата което се извършва от външни адвокатски кантори. С тази цел, предлагаме продажба на ипотечен дълг с подходяща отстъпка от цената за да имат интерес потенциални инвеститори да закупят такъв дълг.

Ако имате още въпроси или се интересувате от допълнителна информация, моля да контактувате с нас:
Телефон: 0899 655 971
Имейл: bbekov@novo.bg

Клиенти за нас