Това е информация за ИНВЕСТИТОРИ които търсят възможност да реализират фиксиран годишен доход от 7.28% на база номинала на ЛИНЕЙНА ОБЛИГАЦИЯ от 1000лв при нисък инвестиционен риск.

Ново Финанс ООД е най-голямата не-банкова финансова институция в България за ипотечни кредити за 2019 година. Кредитния портфейл на дружеството в отпуснати ипотечни кредити надвишава 10,000,000 лева и расте с динамични темпове като ръста на годишна основа надвишава 30%. През 2020 година дружеството очаква продължаващ растеж на ипотечния си портфейл и трайно изпреварване на конкурентните ипотечни кредитори. Динамиката на нашия успех се дължи на няколко основни фактора: най-добри условия за ипотечни кредити в не-банковата индустрията; етично и прозрачно отношение към клиентите; дългосрочни и взаимоизгодни бизнес отношения с нашите кредитни агенти.
Във връзка с динамичния растеж и нуждата от повишаване на ефективността на управление на капитала, дружеството изкупи цяла емисия от ЛИНЕЙНИ ОБЛИГАЦИИ на стойност от 1,900,000лв. обезпечени с имотни активи. Това са ЛИНЕЙНИ ОБЛИГАЦИИ с живот от 5 години (03.Февруари.2020-03.Февруари.2025) и фиксиран годишен доход от 7.28% върху номинал от 1000лв. Ново Финанс ООД е представител на облигационерите и по договор за закупуване на емисията от ЛИНЕЙНИ ОБЛИГАЦИИ има ангажимент да осъществява задължително обратно изкупуване в рамките на 7 дни от подаване на заявка за продажба от инвеститор. Ново Финанс ООД е длъжно да изкупи облигациите на 99% от текущата им цена ако това става преди датата на матуритета и на 100% от крайната цена ако става след датата на матуритета.Инвестирани средства: лв.
Дата на покупка:
Дата на продажба:
Доход: лв.
Печалба: лв.


ПЛАНИРАНОТО КОЛИЧЕСТВО ЗА ПРОДАЖБА НА ЛИНЕЙНИ ОБЛИГАЦИИ НФ1 НА ВТОРИЧЕН ПАЗАР Е ИЗЧЕРПАНО!
МОЛЯ, ПРОВЕРЯВАЙТЕ ИНТЕРНЕТ СТАНИЦАТА НИ ЗА БЪДЕЩИ ИНВЕСТИЦИОННИ ВЪЗМОЖНОСТИ.


За повече информация прегледайте отговорите на въпросите:


Инвестициата в ЛИНЕЙНИТЕ ОБЛИГАЦИИ НФ1 е ниско-рискова и прозрачна процедура:

 1. Ново Финанс ООД разполага с голям свободен финансов ресурс който се нуждае от оптимизирано управление. Затова, дружеството закупува линейни облигации НФ1 на стойност от 1,900,000 лв. (първично предлагане) от фирма която ги емитира със залог на имоти и дялове. Това е подобно на отпускане на ипотечен кредит със залог.
 2. В същото време, за да поддържа ликвидността на финасовия си ресурс Ново Финанс ООД предлага за продажба ограничен брой (под 20%) от тези линейни облигации на външни инвеститори.
 3. Ако външен инвеститор иска да закупи облигации НФ1, той е длъжен да сключи договор за закупуване на линейни облигации на цената актуална в момента на сключване на договора. В този договор са дефинирани всички права и задължения на страните както и задължението и правилата за обратно изкупуване на облигациите на актуалната линейна цена в рамките на 7 дни при поискване.
 4. При искане за обратно изкупуване, инвеститора подписва договор за продажба на линейни облигации на актуална линейна цена. Ново Финанс ООД е длъжно да изкупи тези облигации от инвеститора.
 5. Закупуването и обратното изкупуване на линейни облигации НФ1 става винаги с подписвне на двустранен договор като плащането се извършва по банков път.
 6. Цялата процедура е прозрачна и обвързана с договор който се предоставя на инвеститорите преди да решат да закупят линейни облигации.
Риска от инвестиция в линейни облигации е малък защото гаранцията за обратно изкупуване се предоставя от Ново Финанс ООД и Емитента на облигациите. И двете дружества са големи финансови организации със стабилен и работещ бизнес и ликвиден финансов ресурс.

ЛИНЕЙНИТЕ ОБЛИГАЦИИ НФ1 имат следните основни характеристики:

 1. Кодово име на емисията обезпечена с активи: НФ1.
 2. Номинална цена (начална стойност) на една облигация - 1000лв.
 3. Крайна цена (крайна стойност) на една облигация - 1364лв.
 4. Годишна ФИКСИРАНА доходност от 7.28% (72.80лв на облигация).
 5. Седмична ФИКСИРАНА доходност от 0.14% (1.40лв на облигация).
 6. Живот от 5 години с крайна дата (матуритет) на обратно изкупуване - 03.02.2025.
 7. Линейно нарастваща цена, обезпечена с финансови активи.
ЛИНЕЙНИТЕ ОБЛИГАЦИИ НФ1 ще бъдат обратно изкупени на 03.Февруари.2025 (матуритетна дата) на цена от 1364лв. Покачването на цената на облигация е 72.80лв (7.28%) на година или общо за 5 години е 364лв (36.40%). На седмица покачването на цената на облигацията е 1.40лв (0.14%) като това става еднократно точно в полунощ между Неделя и Понеделник всяка седмица.

ЛИНЕЙНИТЕ ОБЛИГАЦИИ са ценни книжа който са обезпечени с финансови активи: парични средства и ипотечни кредити. Когато едно дружество се нуждае от допълнителен капитал за бизнеса си то има право да издаде ценни книжа които са гарантирани с финансови активи. Дружеството има задължението да ги изкупи обратно след определен период от време на определена крайна цена. Това дава възможност на инвеститори да купят ценните книжа и след време да ги продадат на по-висока цена и да реализират доход.

ЛИНЕЙНИТЕ ОБЛИГАЦИИ НФ1 имат фиксиран годишен доход от 7.28% (седмичен доход от 0.14%) върху номинала на облигацията. Инвеститор ще получава годишен фиксиран доход от всяка ЛИНЕЙНА ОБЛИГАЦИЯ в размер на 72.80лв.

ЛИНЕЙНИТЕ ОБЛИГАЦИИ НФ1 са много ликвиден актив и могат да бъдат продадени по всяко време. Като представител на облигационерите Ново Финанс ООД има задължението да изкупува ЛИНЕЙНИТЕ ОБЛИГАЦИИ в рамките на 7 дни след поискване. Това значи че ако инвеститор иска да продаде ЛИНЕЙНИТЕ ОБЛИГАЦИИ си максималния срок за изкупуването им е 7 дни. Ново Финанс ООД е длъжно да изкупи облигациите на 99% от текущата им цена ако това става преди датата на матуритета и на 100% от крайната цена ако става след датата на матуритета.

ЛИНЕЙНИТЕ ОБЛИГАЦИИ НФ1 са линеен тип. С други думи те не генерират лихва, а вместо това увеличават цената си с течение на времето. Тяхната цена е фиксирана линейна функция и расте всяка седмица със 0.14% или 7.28% на година. За да видите какъв доход може да направите използвайте функцията КАЛКУЛАТОР.

ЛИНЕЙНИТЕ ОБЛИГАЦИИ НФ1 са ценни книжа от нов тип които имат следните характеристики:

 1. Използват КРИПТО блок-чейн за да увеличат сигурността и да намалят възможностите за злоупотреби и кражби.
 2. Имат ЛИНЕЕН характер на стойността си – нарастват с времето като цената им нараства всяка седмица.
 3. Това са ценни книжа които са обезпечение с активи: паричен ресурс и ипотечни кредити.

  ЛИНЕЙНИТЕ ОБЛИГАЦИИ са доходоносен и ниско-рисков начин за инвестиция на свободен финансов ресурс.

ЛИНЕЙНИТЕ ОБЛИГАЦИИ НФ1 не могат да бъдат откраднати защото те имат титуляр-собственик който е записан в блок-чейн структурата на облигацията и се води на отчет в книгата на облигационерите.
За да стане покупко-продажба на ЛИНЕЙНИТЕ ОБЛИГАЦИИ трябва реалният собственик на облигациите или упълномощено то него лице да осъществи сделката.

ЛИНЕЙНИТЕ ОБЛИГАЦИИ НФ1 не могат да бъдат обезценени защото са свръх-обезпечени с паричен ресурс и ипотечни кредити. Това са ценните книжа които по същество са доста по-сигурни от друг вид инвестиции. Ако ЛИНЕЙНИТЕ ОБЛИГАЦИИ НФ1 не бъдат обратно изкупени, собствениците на облигациите имат право да изискат от Ново Финанс ООД като представител на облигационерите да продаде финансовите активи с които те са обезпечени и с получените средства да ги изкупи на текущи цени.

Ново Финанс ОООД като представител на облигационерите и купувач на първичното предлагане на емисията поема договорна гаранция за обратно изкупуване при поискаване в рамките на 7 дни. Ново Финанс ООД е длъжно да изкупи облигациите на 99% от текущата им цена ако това става преди датата на матуритета и на 100% от крайната цена ако става след датата на матуритета.

В съответсвие с Българското законодателство това не е публично предлагане на ценни книжа, защото емисията е малка и Ново Финанс ООД е единсвения инвеститор участвал и закупил първичното предлагане на емисията от Дружеството-Емитент. Ново Финанс ОООД изцяло изкупува на 03.Февруари.2020 пълна емисия ЛИНЕЙНИ ОБЛИГАЦИИ гарантирани с финансови активи на обща стойност от 1,900,000лв и с матуритет от 5 години. При интерес от страна на други инвеститори да закупят част от тази емисия, Ново Финанс ООД е готова да продаде ЛИНЕЙНИТЕ ОБЛИГАЦИИ на текущата им стойност без надценка. Ново Финанс ООД е длъжно да изкупи облигациите на 99% от текущата им цена ако това става преди датата на матуритета и на 100% от крайната цена ако става след датата на матуритета.

Ново Финанс ООД е дружество специализирано в отпускане на ипотечни кредити и има регистрация от БНБ по чл.3а. Дружеството не е инвестиционен посредник и няма лиценз да оперира като такъв. Ново Финанс ООД оптимизира наличния финансов ресурс и затова инвестира в доходоностни финансови инструменти с нисък риск.
Затова дружеството изкупува пълната първична емисия ЛИНЕЙНИ ОБЛИГАЦИИ на стойност от 1,900,000лв с матуритет от 5 години. Тази инвестиция дава възможност свободния финансов ресурс да носи висок доход при ниско ниво на риск. В същото време, дружеството търси възможност за ликвидност и затова предлага на инвеститори да закупят от него част от ЛИНЕЙНИТЕ ОБЛИГАЦИИ на текущата им цена без надценка. За да гарантира сигурността на инвеститорите, Ново Финанс ООД предлага обратно изкупуване на ЛИНЕЙНИТЕ ОБЛИГАЦИИ при поискване в рамките на 7 дни. Това става като дружеството изкупува облигациите на 99% от текущата им цена преди датата на матуритета или на 100% от крайната цена след датата на матуритета.

Ако имате още въпроси или се интересувате от допълнителна информация, моля да контактувате с нас:
Телефон: 0899 655 971
Имейл: bbekov@novo.bg

Клиенти за нас