1.Запознат съм, че ще мога да кандидатствам за кредит и да получа такъв, единствено, след като предоставя информацията необходима за получаването му в това число и моите лични данни и след като се запозная с всички условия по него и след като изтекат регламентираните в закона срокове за размисъл.

2.С приемането на декларацията, заявявам, че доброволно предоставям на “Ново Финанс” ООД личните си данни и давам съгласието си те да бъдат използвани при кандидатстване за отпускане на кредит от “Ново Финанс” ООД съобразно чл. 23, ал. 4 и чл. 24, ал. 4 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679.

3.Давам изричното си съгласие “Ново Финанс” ООД според Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 да обработва моите лични данни, които доброволно предоставям, като могат да бъдат използвани за кредитни проверки, съдебни процедури, нотариални процедури, юридически процедури, електронно или ръчно, във връзка с искания от мен кредит. Давам доброволно съгласието си моите лични данни да бъдат включени в база данни и да бъдат използвани за или във връзка с анализ на задълженията ми, събиране на вземания, предотвратяване на изпирането на пари и измами.

4.Давам изричното си съгласие”Ново Финанс” ООД да проверява моята кредитоспособност и да разкрива моите лични данни, в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, за да получава справки от регистри на трети страни – администратори на лични данни, намиращи се в страна и в чужбина, като “Централен Кредитен Регистър” към БНБ, “Национална Агенция за Приходите”, “Национален Осигурителен Институт” и др., в това число данни за плащаните от мен осигуровки, данни за трудовите ми договори и социално осигурителния ми доход, като тези данни да бъдат обработвани съобразно чл. 23, ал. 4 и чл. 24, ал. 4 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 .

5.Съгласен съм “Ново Финанс” ООД да обработва предоставените от мен лични данни за статистически цели и за осъществяване на маркетингова дейност (рекламни дейности, бъдещо изпращане на оферти, търговски съобщения, относно финансовите услуги, предоставяни от “Ново Финанс” ООД ), чрез всякакви средства за комуникация, включително телефонни съобщения, електронна поща, обикновена поща или друга форма на разпространяване електронни материали, дори и в случай, че не получа кредита, във връзка с който доброволно предоставям своите лични данни.

6.Потвърждавам, че съм запознат с информацията по чл. 23, ал. 4 и чл. 24, ал. 4 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 и с целите на събирането и обработването на моите лични данни, както и с категориите получатели, пред които данните могат да бъдат разкрити. Потвърждавам също, че съм информиран за правата ми по чл. 23, ал. 4 и чл. 24, ал. 4 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679, както и за правото ми на достъп и коригиране и изтриване на събраните данни отнасящи се до моите лични данни, чрез писмено искане (датирано и подписано), изпратено до Централния офис на “Ново Финанс” ООД , на адрес: гр. Варна, ул. Иван Страцимир, Офис 500 или на електронен адрес mydata@novo.bg.

7.Давам изричното си съгласие, след потенциален отказ, в резултат на състоянието на кредитоспособността ми, “Ново Финанс” ООД да има право да извършва последващи проверки във всички налични публични регистри и да ме информира по телефон за промяната в кредитоспособността ми.

8.Предоставената от мен информация съдържа лични данни, като тяхната обработка е необходима предпоставка, за да бъде разгледана заявката ми за кредит. Потвърждавам, че предоставям информацията доброволно и с цел да мотивирам “Ново Финанс” ООД да ми отпусне желания от мен кредит.